Algemene Voorwaarden Emma Vullers Photography & Graphic Design

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen van Emma Vullers aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Emma Vullers en Opdrachtgever
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de Emma Vullers geleverd zal worden.
 • Emma Vullers Photography & Design: Emma Smit-Vullers, KvK 65832906, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Emma Vullers de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 • Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Emma Vullers en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Emma Vullers slechts bindend indien en voor zover deze door Emma Vullersuitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

 • Emma Vullers doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14
  dagen na de datum van verzending door de Emma Vullers.
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Emma Vullers zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

 
Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Emma Vullers werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Emma Vullers houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Emma Vullers onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Emma Vullers is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

  

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 • Emma Vullers zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Emma Vullers gebruikelijk werkt.
 • Emma Vullers spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Emma Vullers zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van mogelijk andere aanwezigen.
 • Emma Vullers levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Emma Vullers en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

  

Artikel 6. Levering Fotografie

 • Emma Vullers hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Presentatie van fotoshoots tbv selectie kennen een geschatte levertijd van 2 tot 4 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 • Voor opdrachtgever bestaat de mogelijkheid producten te bestellen via dit overzicht e naan de hand van de titels van de afbeeldingen.
 • Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken na bestelling aangeleverd aan opdrachtgever via digitale download.
 • Emma Vullers maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 • Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per digitale download.
 • RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

 

Artikel 7. Vergoeding

 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Emma Vullers gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Emma Vullers een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat Emma Vullers hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Emma Vullers dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 • Alle door Emma Vullers genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • Emma Vullers zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9. Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Emma Vullers, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Emma Vullers gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Emma Vullers 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Emma Vullers niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Emma Vullers indien nodig zorgdragen voor een vervangende uitvoerder, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en/of extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Emma Vullers.

 

Artikel 10 Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Emma Vullers.
 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Auteursrecht

 • Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het (foto)grafisch werk van Emma Vullers, indien niet anders overeengekomen.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Emma Vullers.
 • Emma Vullers houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Emma Vullers.
 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Emma Vullers, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emma Vullers.
 • Elk gebruik van een werk van Emma Vullers dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Emma Vullers.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Emma Vullers, rekent Emma Vullers drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Emma Vullers.

 

Artikel 12. Portretrecht

 • Emma Vullers houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Emma Vullers houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Emma Vullers schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • Emma Vullers is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Emma Vullers of diens vertegenwoordigers.
 • Emma Vullers is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Emma Vullers geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 • Emma Vullers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Emma Vullers aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 15. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Emma Vullers Photography & Designen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.